Algemene voorwaarden

WS-designs is een eenmanszaak gevestigd aan de van Speijklaan 18, 1403 TV in Bussum en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 71244913. WS-designs houdt zich bezig met ontwerpen, animeren, bouwen websites enplakken van vinyl.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
WS-designs de partij die de opdracht uitvoert en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever/koper de natuurlijke persoon al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die een opdracht aan WS-designs verstrekt of wenst te verstrekken tot het uitvoeren van werkzaamheden of die een bestelling plaatst in de webwinkel van WS-designs.
Consument de opdrachtgever/koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Opdracht/het werk de werkzaamheden die opdrachtgever door WS-designs uitgevoerd wil hebben en waarvoor een overeenkomst is gesloten.
Schriftelijk zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatiemiddelen zoals e-mail.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden van WS-designs.
2. Mocht de opdrachtgever algemene voorwaarden hebben, dan zijn die uitdrukkelijk niet van toepassing.

 1. Afwijkingen van en aanpassingen opdeze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door WS-designs uitdrukkelijk zijn geaccepteerd.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolg opdrachten.
  5. WS-designs mag deze algemene voorwaarden aanvullen en wijzigen. Opdrachtgever zal hierover vooraf schriftelijk bericht ontvangen.
  6. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  7. Wanneer de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met de inhoud van de offerte of overeenkomst, heeft de inhoud van de offerte of overeenkomst voorrang.

Offertes
1. Alle offertes van WS-designs zijn tot en met dertig (30) dagen na de offertedatum  geldig, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.
2. De offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, foto’s en de daaraan ontleende maten of de door WS-designs uitgevoerde opmetingen. In het geval opdrachtgever foto’s of maten aanlevert, zorgt opdrachtgever ervoor dat deze gegevens zo nauwkeurig mogelijk, actueel en volledig zijn.
3. Alle genoemde prijzen in de offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven in de offerte.

 

 1. Wanneer na aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, prijzen van o.a. materialen en prijzen van door derden geleverde werkzaamheden worden verhoogd,heeft WS-designs het deze prijsverhogingen door te berekenen aan opdrachtgever. Voor consumenten geldt in dat geval dat wanneer deze prijsverhoging binnen drie (3) maanden na akkoord op de offerte optreedt, de prijsverhoging niet wordt doorberekend.
  5. De opdracht bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden die in de offerte zijn omschreven.
  6.Een samengestelde offerte geldt als één geheel. Wanneer opdrachtgever slechts een deel van de offerte aanvaardt, is WS-designs niet verplicht een gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van het offertebedrag.
  7. WS-designs is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen of programmeer- of typefouten in het aanbod of de offerte.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en WS-designs komt tot stand op het moment dat:
  1.1opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte of een door WS-designs per e-mail gedaan aanbod;
  1.2 WS-designs een opdracht per e-mail heeft aanvaard of bevestigd;
  1.3 WS-designs op verzoek van opdrachtgever start met de uitvoering van het werk;
  1.4 Opdrachtgever digitaal akkoord gaat met het aanbod van WS-designs, door zijn keuze op de website aan te geven en de bestelling af te ronden.
  2. Aanvullende afspraken en aangebrachte wijzigingen zijn alleen van toepassing als deze  door WS-designs schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Uitvoering van de opdracht
1. WS-designs heeft het recht de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren als dit volgens WS-designs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht.
2. Wanneer de opdracht bestaat uit het renoveren van een keuken, zorgt opdrachtgever er, tenzij anders afgesproken, voor dat alle deurtjes gedemonteerd zijn voor aanvang  van de werkzaamheden. Na afronding van de werkzaamheden, is het de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om de deurtjes weer te monteren.
3. Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden op locatie van de opdrachtgever, stelt  opdrachtgever WS-designs in de gelegenheid het werk uit te voeren en zorgt opdrachtgever ervoor dat WS-designs tijdig kan beschikken over de ruimte waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Ook zorgt opdrachtgever ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden uitgevoerd worden, geen andere werkzaamheden plaatsvinden die hinder kunnen veroorzaken bij het uitvoeren van de opdracht door WS-designs. Tot slot zorgt opdrachtgever ervoor dat de ruimte waar gewerkt wordt, daarvoor geschikt is. Dit betekent onder andere dat er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is. De kosten voor elektriciteit, gas en water komen voor rekening van opdrachtgever. 4. Opdrachtgever gaat zorgvuldig om met materiaal en gereedschap van WS-designs dat zich in de ruimte waar de opdracht uitgevoerd wordt, bevindt.

 1. WS-designs is verplicht om de opdrachtgever te wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het werken op een ondeugdelijke ondergrond. Dit geldt voor zover WS-designs de onjuistheden en/of gebreken kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
  6. Het werk is opgeleverd als WS-designs aan opdrachtgever heeft laten weten dat het werk voltooid is en opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd. Na voltooiing van de werkzaamheden zal WS-designs samen met opdrachtgever het werk nalopen en zal er een opleverformulier worden ingevuld en ondertekend. Na oplevering is het werk voor rekening en risico van opdrachtgever.
  7. Een opdracht voor het geven van interieuradvies, wordt uitgevoerd op basis van een  inspanningsverplichting. WS-designs kan bij deze opdrachten niet garanderen dat opdrachtgever het gewenste resultaat behaald.

Levertijd

 1. De door WS-designs opgegeven levertijd is slechts een inschatting en kan niet als fatale termijn worden beschouwd.
  2. In het geval de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd door overmacht, door omstandigheden die voor risico van opdrachtgever komen of door wijzigingen die  opdrachtgever heeft aangebracht in de uitvoering van de opdracht, kan van WS-designs niet worden verwacht dat de opdracht binnen de afgesproken levertijd word uitgevoerd. WS-designs heeft in dat geval recht op verlenging van de levertijd, ook als zij hier niet specifiek om vraagt.
  3. Een overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding of een andere vorm van compensatie van WS-designs te vorderen.

 

Facturatie en betaling

 1. WS-designs heeft de mogelijkheid een aanbetaling te vragen en/of in termijnen te factureren. De aanbetaling zal nooit meer dan vijftig (50%) van de overeengekomen prijs bedragen.Opdrachtgever zorgt ervoor dat het factuurbedrag, voor het verstrijken  van de betalingstermijn van tien (10) dagen na factuurdatum op het bankrekeningnummer van WS-designs is bijgeschreven.
  2. Het overige deel van het factuurbedrag wordt onmiddellijk na oplevering van het werk, door middel van pinbetaling of overboeking via de bank voldaan.
  3. In het geval opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag WS-designs een maandelijkse rente van 5% en incassokosten van 10% met een minimum van € 150,- in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. Wanneer opdrachtgever een consument is, is de wettelijke regeling van de incassokosten van toepassing.
  4. Wanneer opdrachtgever de aanbetaling niet op tijd voldoet, is WS-designs gerechtigd de uitvoering van de opdracht uit te stellen totdat de betaling door WS-designs is ontvangen. In het geval opdrachtgever een consument is, zal WS-designs eerst een schriftelijk verzoek aan de consument sturen om alsnog tot betaling over te gaan.
  5. WS-designs blijft eigenaar van de nog niet verwerkte materialen, totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Beëindiging van de opdracht

 1. In het geval opdrachtgever de opdracht annuleert, heeft WS-designs het recht dertig procent (30%) van het bedrag dat opdrachtgever bij volledige uitvoering van de opdracht had moeten betalen, aan opdrachtgever in rekeningte brengen.Reeds betaalde aanbetalingen worden niet terugbetaald.
  2. WS-designs mag de uitvoering van de opdracht uit stellen of de opdracht, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang beëindigen als:
  2.1 Opdrachtgever in strijd handelt met de wet of deze algemene voorwaarden;
  2.2 Opdrachtgever, ook na herhaaldelijk hiertoe verzocht te zijn niet voldoet aan zijn betalingsverplichting;
  2.3 Ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  2.4 De consument wordt toegelaten tot de schuldsanering.
  Wanneer WS-designs op grond van dit artikel besluit tot uitstellen of beëindigen van de opdracht, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. De betalingsverplichting voor opdrachtgever, voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden door WS-designs blijft bestaan.

Aansprakelijkheid

 1. WS-designs is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de opdracht, als er sprake is van een wettelijke of contractuele tekortkoming, opzet of grove schuld.
  2. Iedere aansprakelijkheid van WS-designs is beperkt tot maximaal het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico. Als er geen verzekering is afgesloten, de verzekering niet tot uitkering over gaat of de schade niet wordt gedekt onder de verzekering, is de aansprakelijkheid van WS-designs beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
  3. WS-designs staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit van het door WS-designs geleverde werk.

De feitelijke levensduur is echter mede afhankelijk van omstandigheden waar WS-designs geen invloed op heeft en kan daarom niet door WS-designs worden gegarandeerd.
4. WS-designs is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de bestaande keuken van o.a. het houtwerk.
5. WS-designs is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtgever zich niet houdt aan de door WS-designs verstrekte gebruikers- of onderhoudsvoorschriften.
6. Opdrachtgever vrijwaart WS-designs voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van WS-designs.

Overmacht

 1. WS-designs heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen, te onderbreken of te beëindigen. Van onvoorziene omstandigheden is naast het bepaalde in de wet en in de rechtspraak onder andere sprake bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, gebrekkige leveringen van leveranciers van WS-designs en overheidshandelen waardoor de opdracht niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.
  2. Wanneer een overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke via de websiteof social media kanalen van WS-designs getoond worden,berusten uitsluitend bij WS-designs en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van WS-designs worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of  op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
  2. Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  van WS-designs, door haar geproduceerde werken, waaronder begrepen werkwijzen, foto’s, adviezen en ontwerpen te vermenigvuldigen, te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van dat werk.
  3. Wanneer het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, is WS-designs gerechtigd haar schade te verhalen op opdrachtgever.
  4. WS-designs mag foto’s van uitgevoerde opdrachten gebruiken voor promotiedoeleinden en voor haar website en social media kanalen. WS-designs zal hierbij altijd rekening houden met de belangen en de privacy van opdrachtgever.

Privacy

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van WS-designs van toepassing. Deze is te lezen via de website of kan op verzoek van opdrachtgever per e-mail wordentoegestuurd. WS-designs zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Klachten

 1. Als opdrachtgever niet tevreden is over de service vanWS-designs of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht dient hij dit bij oplevering van het werk aan WS-designs te melden. In het geval er bij oplevering geen gelegenheid bestaat om klachten te melden, dan moet opdrachtgever klachten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het ontstaan ervan, schriftelijk melden bij WS-designs.
  2. Klachten die pas na oplevering in het gebruik ontstaan worden uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk gemeld.
  3.  WS-designs zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
  4. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
  5.  Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Toepasselijk recht & forumkeuze

 1. Op alle doorWS-designs gesloten en te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2.  Alle geschillen tussen WS-designs en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar WS-designs gevestigd is, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen, die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

 

Versie Mei 2021